• bilgi@ustaariyorum.com.tr
  • +90 (507) 731 57 08

Üyelik Sözleşmesi

USTA ARIYORUM
  ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İş bu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar Usta Arıyorum (ustaariyorum.com.tr)  tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi veya Meslek Profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesini kullanmayınız. Usta Arıyorum (ustaariyorum.com.tr)   aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Usta Arıyorum (ustaariyorum.com.tr)   , herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

MADDE 1 – TARAFLAR:
 
a)       Usta Arıyorum (ustaariyorum.com.tr) adına Mehmet TAYANÇ
b)       Kullanıcı……………………………………………………………….
       
MADDE 2 – TANIMLAMALAR:
İşbu sözleşme metni dâhilinde;
a)       Mehmet TAYANÇ veya  “USTA ARIYORUM”;
b)       “Web Sitesi “ hptt://ustaariyorum.com.tr internet sitesini,
c)       “Kullanıcı “ Herhangi bir sebeple Web sitesi’ni kullanan kişileri,

d)       USTA ARIYORUM SÖZLEŞMESİ kısaca “SÖZLEŞME”;
e)       USTA ARIYORUM,ustaaariyorum.com.tr üzerinden veya mobil telefon uygulamaları, akıllı TV sistemleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sair interaktif kanallar aracılığıyla erişilebilen dijital sistemler üzerinde geliştirilen usta ve iş listesi görüntüleme, iş verme gibi hizmetler sunan uygulamaları kısaca “USTA ARIYORUM SİSTEMİ veya PLATFORMU”;
f)        “Platform”: www,ustaariyorum.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.
g)       USTA ARIYORUM SİSTEMİ’ne kayıtlı üyeler kısaca “KULLANICI”;
h)       USTA ARIYORUM SİSTEMİ üzerinden KULLANICI’nın vereceği siparişlerinin USTA ARIYORUM tarafından ÜYE USTA veya İŞYERİ’ne iletilmesi ve bu siparişin ÜYE USTA veya İŞYERİ tarafından sipariş veren KULLANICI’ya ulaştırılması işlemleri kısaca “SİSTEM”

i)   KULLANICI’nın, USTA ARIYORUM SİSTEMİ üzerinden vereceği   siparişlerinde, USTA ARIYORUM tarafından belirlenen hüküm ve koşullar altında satın alması ve indirimli   siparişi verilmesine ilişkin sistem “KAMPANYA HİZMETLERİ”

k) “ÜYE “ e-posta kaydı alınarak işbu kullanıcı sözleşmesini kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine şifre belirleyen Kullanıcı’yı,

l) “Hizmet Alan” Web sitesi üzerinden hizmet talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı

m) “HİZMET VEREN “ Hizmet sağlamak üzere web sitesi üzerinden Meslek profili oluşturan ve Üye Hizmet Veren sözleşmesini onaylayan şahıs,kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise,söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yüzüren ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar),

n) “HİZMET TALEBİ “ Hizmet Alan tarafından bir veya daha fazla Hizmet verende teklif almak amacıyla Web Sitesi üzerinde yayınlanan hizmet talebi veya niteliğine göre bazı hizmetler açısından USTA ARIYORUM tarafından uygunluk durumuna göre ilgili meslek profilleri arasında hizmet veren e hizmet yönlendirilmesi talebini ,

o) “ TEKLİF” Hizmet Verenin , Hizmet Alanın gönderdiği hizmet talebine yanıt olarak gönderdiği hizmetleri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifi,

p) “SABİT FİYAT” Platform Sistemi’nde Hizmet Alan’lara Hizmet Veren yönlendirilmesi üzerine, Hizmet Alan tarafından Hizmet Veren’e ödenecek olan ve Web Sitesi üzerinden hizmet için önceden açıklanan standart birim bedeli,

r) “ANLAŞMAYA VARILMIŞ İŞ “ Hizmet Veren tarafından Sistem üzerinden gönderilen Teklif’in Hizmet Alan tarafından Sistem üzerinden kabul edilmesi veya niteliğine göre bazı hizmetler açısından Platform Sistemi üzerinden Hizmet Talebi’nin onaylanması,

s) “ONLİNE ÖDEME SİSTEMİ ” Hizmet Alan’ın Web Sitesi üzerinden alacağı hizmete ilişkin ücretin ve Hizmet Veren’in USTA ARIYORUM ‘a ödemekle yükümlü olduğu komisyon ücretlerinin, USTA ARIYORUM veya USTA ARIYORUM’un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Hizmet Alan’dan tahsilini sağlayan sistemi,

ş) “SERİ İLAN” Hizmet veren , Hizmet alanın talebi ve isteği üzerine sistemde belirlemiş olduğu güncel fiyat ve tarifeler üzerinden , istenilen tarihler arası işi yayınlaması,

t) “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder.

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İşbu sözleşmenin konusu, “Platform”da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Sözleşme ve ekleri ile “Platform” içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “USTA ARIYORUM” tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlar kapsam dahilindedir.. “Kullanıcı”, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, “Platform” içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “USTA ARIYORUM” tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul ederek “Üye” olmaktadır. “Üye” bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir

MADDE 4 – ÜYELİK ŞARTLARI
4.1.             “Platform”a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve “USTA ARIYORUM” tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.
4.1            “Platform” kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi kabul edilmeyecek   Üyelik Başvuruları:   

4.1.a.   Reşit olmayan veya tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular,
4.1.b.            “USTA ARIYORUM” tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular,
4.2.            “USTA ARIYORUM” her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden bildirimsiz, tazminatsız, ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve “Üye”nin üyeliğine son verebilir. veya geçici olarak durdurabilir” Platform’da belirtilen kurallara aykırılık halleri veya “USTA ARIYORUM” bilgi güvenliği sistemine risk oluşturma halleri de halinde “USTA ARIYORUM” un kendi iradesi ile üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma kararı alacağı hallerden birkaçıdır
 
MADDE 5 – USTA ARIYORUM HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 

5.1.”USTA ARIYORUM”, işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili “USTA ARIYORUM Üyelik Hesabı” içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “USTA ARIYORUM” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.”USTA ARIYORUM”, “Platform”da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; “Üye”lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm “Platform” kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “USTA ARIYORUM”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. “Üye”ler, “USTA ARIYORUM” mun talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. “USTA ARIYORUM” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde “USTA ARIYORUM” tarafından yapabilir. “USTA ARIYORUM” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.3.”Platform” üzerinden, “USTA ARIYORUM” un kendi kontrolünde olmayan “Satıcı”lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya platforma, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link´ler “Üye”ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle “USTA ARIYORUM” tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. “Platform” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “USTA ARIYORUM”un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.4.”USTA ARIYORUM”, “Platform”da yer alan “Üye”lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin “Üye” bilgilerini, “Üye”nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.5.”USTA ARIYORUM”, “Platform”  işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; “USTA ARIYORUM” bu mesaj ve içeriği giren “Üye”nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.6.USTA ARIYORUM ÜYE USTA veya İŞYERİ ’ne ilişkin ürün ve sipariş bilgilerinin, ÜYE USTA veya İŞYERİ tarafından kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun olarak ve işbu SÖZLEŞME hükümleri çerçevesinde, USTA ARIYORUM ’inde yer almasını sağlamakla yükümlüdür.

5.7.Siparişlerde KULLANICI ’dan kaynaklanan hatalardan (siparişi kabul etmeme, siparişi verdiği adreste bulunmama vb.) dolayı USTA ARIYORUM ’un herhangi bir sorumluluğu yoktur. USTA ARIYORUM bu gibi durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalarda ÜYE USTA veya İŞYERİ ’ne herhangi bir bedel ödemeyecektir.
 
5.8.Fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin herhangi bir ihtilaf olduğu takdirde USTA ARIYORUM ancak ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir mahkeme kararı uyarınca işlem yapacaktır.  Madde 5.16 hükümleri saklıdır.

5.9.USTA ARIYORUM, USTA ARIYORUM SİSTEMİ ’nin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri mülkiyet haklarına sahiptir. USTA ARIYORUM, söz konusu bilgileri kullanarak, ÜYE USTA veya İŞYERİ gizli bilgilerini açıklamadan rapor düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Madde 10 (Gizlilik) hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
 
5.10.      USTA ARIYORUM, KAMPANYA HİZMETİ kapsamında ÜYE USTA veya İŞYERİ’nin reklamını yapabilecektir.
 
5.11.         USTA ARIYORUM ,ÜYE  USTA veya İŞYERİ logo, marka bilgilerini reklam amaçlı olarak kullanabilir.
 
MADDE 6– ÜYE İŞYERİ’NİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 

6.1.USTA ARIYORUM, Platform’da belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
6.2.USTA ARIYORUM ’un yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Kullanıcı’lara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini “ÜYE USTA veya İŞYERİ” kabul ve taahhüt eder. Bunun haricinde “ÜYE USTA veya İŞYERİ” nin “Platform” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca USTA ARIYORUM beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi halinde; “USTA ARIYORUM”, “ÜYE USTA veya İŞYERİ”nin kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verebilir.

6.3.”ÜYE USTA veya  İŞYERİ”lerin, “USTA ARIYORUM” tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla “USTA ARIYORUM Üyelik Hesabına” girişte kullandıkları “kullanıcı adı” ve “şifre”nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen “ÜYE USTA veya İŞYERİ” lerin sorumluluğundadır. “ÜYE USTA veya  İŞYERİ” ler, “kullanıcı adı” ve “şifre”nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve münferiden kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer ÜYE USTA veya İŞYERİ” lerin, “USTA ARIYORUM” un ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.
 
6.4.ÜYE USTA veya İŞYERİ,  USTA ARIYORUM SİSTEMİ ’inde yer alacak ürün ve sipariş bilgilerinin özellikle de fiyat ve menü bilgilerinin güncelliğinden ve kendi işyerindeki paket servis/ evlere servis fiyatları ile dönem dönem sattığı ürünlerde uyguladığı kampanya fiyatları üzerinden olduğunu kabul ve taahhüt eder. ÜYE USTA veya İŞYERİ verdiği hizmetlerde herhangi bir kanalda veya tüm kanallarında (interaktif televizyon, internet sitesi, telefonla sipariş alma, facebook, twitter kanallara örneklerdir ve bunlara benzer farklı mecralar da kanallar dahilinde kabul edilir.) kullanıcı/müşterilerine uyguladığı her türlü kampanya, promosyon, fiyat, ürün ve diğer içerikli kampanya çalışmalarında aynı çalışmaları USTA ARIYORUM üzerinde de uygulayacağını kabul eder. ÜYE USTA ve  İŞYERİ, bu kampanya çalışmaları dahilinde teknik bir çalışma gereksinimi olursa USTA ARIYORUM ’Un kontrolünde olmayan altyapılara erişim ve sürecin hızlanması için gerekli desteği vereceğini kabul eder. ÜYE USTA veya İŞYERİ, USTA ARIYORUM’a bildirdiği ürün fiyatlarının telefonla veya diğer kanallarında sipariş veren müşterilere uyguladığı fiyatları ile aynı olacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi SÖZLEŞME’nin ihlali niteliğindedir.

6.5.ÜYE İŞYERİ, fiyatlarında ve menülerinde yapacağı değişiklikleri en kısa sürede yazılı olarak USTA ARIYORUM’a  bildirmekle yükümlüdür. ÜYE USTA veya İŞYERİ, USTA ARIYORUM SİSTEMİ’nde yer alan fiyatlarda değişiklik yaptığı takdirde yapmış olduğu değişiklikleri, USTA ARIYORUM’a bildirene ve değişiklikler USTA ARIYORUM SİSTEMİ’nde yer alana kadar uygulamaya koyamaz; sipariş veren KULLANICI’dan eski fiyatlar üzerinden ücret alır. ÜYE İŞYERİ paket servisinde geçerli tüm ödeme şekillerini, USTA ARIYORUM mecrasında da uygulamak zorundadır. ÜYE USTA ve İŞYERİ ’nin,  USTA ARIYORUM’a ürün fiyatlarını fazla bildirdiğinin tespiti halinde USTA ARIYORUM,  KULLANICI’nın siparişinde oluşan farkın ve/veya farkın beş katını talep edebilir veya SÖZLEŞME’yi derhal feshedebilir.

6.6.ÜYE USTA veya İŞYERİ, ONLINE KREDİ KARTI ve BANKA KARTI ÖDEME SİSTEMİ ile ödemesi yapılanlar hariç olmak üzere sipariş bedellerini, USTA ARIYORUM’a bildirmiş olduğu ve USTA ARIYORUM SİSTEMİ’nde yer alan fiyatlar üzerinden fiş veya fatura keser veya aracılık yapan firmalara kestirebilir.

6.7.ÜYE USTA veya İŞYERİ,USTA ARIYORUM’un kendisine ilettiği siparişi, ödeme şekline bağlı olarak fiş veya faturası ile birlikte sipariş veren KULLANICI’ya eksiksiz ve doğru olarak iletmekle yükümlüdür. ÜYE USTA vE İŞYERİ, kendisine iletilen siparişteki ürünlerden bir veya birkaçının bulunmaması ve/veya o an için sipariş veren KULLANICI’ya ulaştırılamayacak olması halinde siparişin eksik kalacak kısmını, sipariş kendisine iletildikten en geç 4 (dört) saat sonra USTA ARIYORUM’a bildirmekle yükümlüdür.

6.8.ÜYE USTA veya İŞYERİ, siparişin geç gitmesi ve/veya hatalı veya eksik gitmesi ve/veya KULLANICI’nın siparişle ilgili sorun yaşaması veya şikayette bulunması halinde, eksiklik veya hatayı derhal gidermek, KULLANICI‘nın şikayetlerini dikkate alarak gerekli önlemleri almak ve gerektiğinde ücret iadesi ve/veya ilave ürün verilmesi gibi uygulamalarla KULLANICI’lara sunulan hizmetin tam ve eksiksiz olmasını sağlamak KULLANICI’yı verilen hizmetle ilgili tatmin etmekle yükümlüdür. USTA ARIYORUM hiçbir şekilde sorumlu değildir.

6.9.ÜYE USTA veya İŞYERİ, sunduğu hizmet ve ürünlerle ilgili KULLANICI’nın “Müşteri Memnuniyetini”sağlamakla yükümlüdür. ÜYE USTA veya  İŞYERİ sunduğu hizmet ve ürünleri KULLANICI’ya kabul ettirmesi sonrası “iş teslim tutanağını” imzalatarak bir nüshasını USTA ARIYORUM’a  iletir. Çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklardan dolayı USTA ARIYORUM sorumlu değildir.

6.10.    ÜYE USTA veya İŞYERİ,  KULLANICI tarafından verilen hizmet veya sattığı ürünlerde noksan/kusur tespit edilmesi halinde kusur giderme süresi (24 saat) içinde  sözkonusu noksan/kusuru giderip KULLANICI’ya işi teslim etmekle yükümlüdür. Sözkonusu noksan/kusur kusur giderme süresi içinde de giderilememişse, KULLANICI veya ÜYE USTA veya İŞYERİ’nden biri USTA ARIYORUM  hakemliğine başvurularak tespit raporu ve anlaşmazlık ile ilgili karar vermesi isteyebilir. USTA ARIYORUM’ un  tespit ve kararının bağlayıcı olduğu, raporda belirlenen kararı başkaca itirazda bulunmadan kabul ederek anlaşmazlığı sonlandıracağını peşinen kabul etmişlerdir.

6.11.  ÜYE USTA veya İŞYERİ, sipariş veren KULLANICI’ya vereceği hizmetin ve sattığı ürünlerin 1.sınıf kalite malzeme ve işçilik ile sunacağını, vereceği hizmeti ilim ve fen kaidelerine, yürürlükteki kanun, yönetmelik ve tüzüklere uygun olarak vereceğini, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen bütün yükümlülükleri üstlenerek iş yapacağını, KULLANICI’nın ve USTA ARIYORUM’un bu hususlarda hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, sunacağı hizmet ve ürünlerle ilgili kalitesiz malzeme, işçilik ve/veya uygulama hataları sebebiyle, doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu, USTA ARIYORUM’un ve üçüncü kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı her türlü zararı derhal tazminle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir nedenle KULLANICI veya USTA ARIYORUM’un gelebilecek cezaların ÜYE USTA veya İŞYERİ’ne rücu edeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.12.  KULLANICI’nın, ÜYE USTA veya İŞYERİ tarafından sunulan hizmet ve ürünlerle ilgili  malzeme veya işçilik kusuru tespit etmesi halinde, söz konusu noksan veya kusurun kullanıma engel olmaması halinde; KULLANICI’nın seçimine bağlı olarak işi kabul edilebileceği gibi, noksan/kusurlar başka bir ÜYE USTA veya İŞYERİ’ne yaptırabilir. USTA ARIYORUM hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

6.13.   ÜYE USTA veya İŞYERİ sunduğu hizmetlerle ilgili oluşabilecek her türlü zararları kapsayan (kendi çalışanlarına, 3.şahıslara gelebilecek zararlar, çalışılan binaya gelebilecek zararlar vs.) ile ilgili riskleri kapsayan tüm sigortaları  yaptırmakla yükümlüdür. USTA ARIYORUM ; ÜYE USTA veya İŞYERİ’ne mesleki sertifika veya her türlü belgeyi sormakla yükümlü olmayıp KULLANICI her türlü sorumluluğu kabul eder.

6.14.   ÜYE USTA veya  İŞYERİ; reklam, promosyon, indirim vb. çalışmalarını iptal etmek istediğinde USTA ARIYORUM ’a  yazılı (e-posta veya faks) olarak bildireceğini ve bunun teyidini alacağını kabul eder. ÜYE USTA veya İŞYERİ bu doğrultuda doğrudan USTA ARIYORUM’un ilgili birimine bilgi verecektir.

6.15.  ÜYE USTA veya İŞYERİ’nin kendi ürünleri için kendi adına benzer bir sipariş sistemi kullanma ve USTA ARIYORUM SİSTEMİ üzerinden kendi adına, kendi ürünleri için sipariş alma hakkı saklıdır. Böyle bir durumda ÜYE USTA veya İŞYERİ, fiilen sair online sistemlerden sipariş almaya başlamadan en az 1 (bir) ay önce USTA ARIYORUM ’a durumu bildirmekle yükümlüdür.

6.16.  ÜYE USTA veya İŞYERİ, USTA ARIYORUM SİSTEMİ üzerinden alkollü içeceklerin ve tütün mamullerinin sipariş verilmesini veya bu ürünlere ilişkin reklam yayımlanmasını USTA ARIYORUM ’dan hiçbir şekilde talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. ÜYE USTA veya  İŞYERİ, USTA ARIYORUM  SİSTEMİ ’nde notlar bölümüne yazılmak suretiyle talep edilen tütün mamullerini ve alkollü içecekleri hiçbir şekilde müşterilere teslim etmeyecek, bu talepleri karşılayamayacağını belirtecektir. ÜYE USTA veya İŞYERİ, bu hükme aykırılık teşkil edecek bir sipariş teslim ettiği takdirde USTA ARIYORUM’un bu sebeple maruz kalacağı zararlardan sorumlu olacağını ve USTA ARIYORUM ’un  söz konusu zararlarını derhal tazmin ile yükümlü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.17.   “Üye”, USTA ARIYORUM ’un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. İşbu sözleşmeyi veya sözleşmeden alacaklarını devir ve temlik edemez.

6.18.   USTA ARIYORUM ’un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve “Platform”u kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla “Platform” üzerinde işlem yapabilirler. “Üye”nin, “Platform” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her “Üye”, “USTA ARIYORUM ’un  ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına zarar verecek nitelikteki “Platform” dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri “Platform” üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “USTA ARIYORUM” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. “Üye”nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “Platform” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “USTA ARIYORUM ’un doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6.19. “USTA ARIYORUM VERİTABANI” ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen USTA ARIYORUM ’un yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

6.20.   “Platform”da “Üye”ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı “USTA ARIYORUM “un, “USTA ARIYORUM” çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. “USTA ARIYORUM”, “Üye”ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

6.21. KULLANICI bilgileri, USTA ARIYORUM tarafından ÜYE USTA veya İŞYERİ ile sipariş iletimi için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile siparişin adrese sorunsuz teslimi amaçlanmaktadır. Bu bilgiler ÜYE USTA veya İŞYERİ ve çalışanları tarafından reklam, pazarlama, kişisel, vb. herhangi bir durum veya amaç için kopyalanamaz, saklanamaz, arşiv oluşturulamaz, kullanılamaz, satılamaz, devredilemez. Bu konuda ÜYE USTA veya İŞYERİ, çalışmakta olan veya işten ayrılan personellerinin fiillerinden de sorumludur. Bu maddenin ihlali Madde 10 (Gizlilik) hükümlerine aykırılık teşkil edecektir.

6.22. USTA ARIYORUM ’un tüm dijital ortamlarda, internet üzerinden online, perakende otomasyon sistemleri (POS), sesli yanıt sistemleri (IVR) ile sunduğu ve bunlara benzer altyapılara sahip sistemlerde sunacağı ürün ekleme/çıkarma, servis bölgesi belirleme ve diğer benzer işlemleri ÜYE USTA veya İŞYERİ bizzat takip edecek ve gerçekleştirecektir. ÜYE USTA veya İŞYERİ, anılan sistemler aracılığıyla gerçekleştirilemeyen işlemler için USTA ARIYORUM ’dan destek alabilecektir. ÜYE USTA veya İŞYERİ anılan sistemler üzerinden yapılabilen işlemleri zamanında yapmayıp siparişle ilgili aksamaya yol açarsa USTA ARIYORUM, ÜYE USTA veya İŞYERİ’ne sipariş iletimini durdurabilecektir.

6.23.    USTA ARIYORUM KULLANICI’lardan ve ÜYE USTA veya  İŞYERİ’nden gelen yorumlar/değerlendirmeler, USTA ARIYORUM tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme süreci akabinde önyüzde tüm KULLANICI’ların görebileceği şekilde yayınlanır. ÜYE USTA veya İŞYERİ’nin söz konusu yorum/değerlendirmelerle ilgili 7 (yedi) gün içinde bir açıklama/cevap hakkı vardır. Bu cevap hakkının USTA ARIYORUM SİSTEMİ üzerinden yazılı olarak kullanıldığı hallerde hukuka uygunluğunun kontrolü USTA ARIYORUM ’a aittir ve USTA ARIYORUM bu açıklamaları da düzeltme ya da yayımlayıp, yayımlamama yetkisine sahiptir. KULLANICI’ların veya ÜYE USTA veya İŞYERİ’nin yaptığı yorum ve değerlendirmelerin fikri mülkiyeti, işleme, derleme, yayımlama hakkı USTA ARIYORUM’a  aittir. Yorumlarla ilgili ÜYE USTA veya İŞYERİ ’nin olası itiraz ve farklı görüşleri doğrudan USTA ARIYORUMA ’a iletilecektir.

6.24.   ÜYE USTA veya İŞYERİ, USTA ARIYORUM SİSTEMİ’nde yayımlanmak üzere USTA ARIYORUM ’a ilettiği içeriğin, ifadelerin ve/veya tanımların yürürlükteki mevzuata, yasa, yönetmelik ve tamimlere uygun olmasını sağlamakla ve sağladığı hizmet ve ürünlerin tanıtımında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde “tüketiciyi aldatıcı veya yanıltıcı” herhangi bir ifadeye yer vermemekle yükümlüdür. ÜYE USTA veya İŞYERİ bu yükümlülüklerine uymadığı takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu, USTA ARIYORUM ’un ve üçüncü kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı her türlü zararı tazminle yükümlü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.25.         ÜYE USTA veya İŞYERİ, USTA ARIYORUMİ SİSTEMİ üzerinden satacağı ürünler veya vereceği hizmetler  ile ilgili olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklar tarafından yayınlanan yürürlükteki sair mevzuat gereği temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi ve ruhsatı bulundurmakla yükümlü olduğunu, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu,USTA ARIYORUM’un ve üçüncü kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı her türlü zararı tazminle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.26.  ÜYE USTA veya IŞYERI, SİSTEM üzerinden aldığı siparişlerle ilgili mevcut kanuni mevzuatlar dahilinde siparişle birlikte götürmesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da siparişle birlikte KULLANICI’ya iletmek zorundadır. Bu evraktan gerekli olanları götürmemesi durumunda oluşabilecek yaptırım ve cezalardan UYE USTA veya  İŞYERİ sorumludur.  USTA ARIYORUM, ÜYE USTA veya İŞYERİ’nin bu konudaki ihmali dolayısıyla herhangi bir zarara uğrarsa ÜYE USTA veya İŞYERİ’ne rücu edecektir.

6.27.  ÜYE USTA veya İŞYERİ’nin bayi / alt bayi / franchise işletmesi olduğu durumlarda, USTA ARIYORUM SİSTEMİ’nde listelenen ticari markanın bu listelemeye izin verecek şekilde tüm haklarının ÜYE USTA veya İŞYERİ’ne ait olması gerekir.  USTA ARIYORUM SİSTEMİ’nde listelenen markaya ait haklar Master Franchise veya sair üçüncü kişilere ait ise,USTA ARIYORUM marka sahibinin talebi doğrultusunda işlem yapacaktır.  Bu doğrultuda USTA ARIYORUM ’un  fikri mülkiyet ve sair haklara ilişkin uğrayabileceği zararlardan dolayı ÜYE USTA veya İŞYERİ sorumludur.

6.28.  ÜYE USTA veya İŞYERİ, USTA ARIYORUM ’un  önceden yazılı (e-posta yolu ile de olabilir) onayını alarak USTA ARIYORUM markasını kendi internet sitesi, basılı broşürleri ve sair kanallarda pazarlama ve reklam amaçlı kullanabilecektir.  USTA ARIYORUM, ÜYE USTA veya İŞYERİ’ni kendi güncel pazarlama ve reklam araçlarını iletmeyi taahhüt eder.

6.29.  ÜYE USTA veya İŞYERİ, USTA ARIYORUM SİSTEMİ ’nde listelenen ürünlerin haricinde KULLANICI’lara farklı promosyon önererek,USTA ARIYORUM ’u  kötüleyerek ve/veya hakkında olumsuz intiba oluşturarak kendi internet sitesinden veya telefonla sipariş vermeye veya ilave siparişleri USTA ARIYORUM SİSTEMİ dışından verilmesini teşvik edemez. Böyle bir durumda, ÜYE USTA veya İŞYERİ’nin üyeliği şartsız ve koşulsuz olarak feshedilir,  USTA ARIYORUM  SİSTEMİ’nin zarar ve ziyanlarına ek olarak ÜYE USTA veya İŞYERİ’nin teminatının ve varsa alacaklarının gelir olarak kaydedileceği, ÜYE USTA veya İŞYERİ’nin böyle bir durumda her türlü itiraz haklarından vazgeçtiği hususunda taraflar mutabık kalmışlardır.

6.30.  ÜYE USTA veya İŞYERİ, USTA ARIYORUM üzerinden sipariş veren KULLANICI’larla ilgili KULLANICI’ların izni olmadan pazarlama faaliyetinde (e-posta, SMS, broşür vb.) bulunamaz. Aksi söz konusu ise ve KULLANICI’nın şikayet etmesi durumunda oluşacak her türlü ceza ve yaptırımdan ÜYE USTA veya İŞYERİ sorumludur.

6.31.  USTA ARIYORUM  bilgilendirme, tanıtım vb. çalışmalarını belirli aralıklarla göndereceği email, sms, posta vb. yöntemlerle gerçekleştirecektir. ÜYE USTA veya İŞYERİ, gsm numarası, mail ve posta adresinin güncel olduğunu, değişmesi halinde 24 saat içinde bilgilendirmeyi yapacaktır.

6.32.  ÜYE USTA veya İŞYERİ, USTA ARIYORUM ’un her türlü tanıtım, bilgilendirme, reklam vb. maksatla ÜYE USTA veya İŞYERİ bilgilerini kullanabileceğini, ÜYE USTA veya İŞYERİ tarafından kendisine bildirilen elektronik posta (email), gsm numaraları (sms), adrese gönderim vb yöntemlerle her türlü reklam, tanıtım, bilgilendirmeleri gönderilmesine izin verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.33.  USTA ARIYORUM ; USTA veya FİRMALAR  , USTA ARIYORUM sistemine üyelikleri ücretsiz veya ücretli şekilde olabilir.Sistem ücretsiz üyelere farklı , ücretli üyelere farklı çalışabilir bu durumda ÜYE USTA veya İŞYERİ hiçbir hak talep edemez.

MADDE 7 –  KAMPANYA HİZMETLERİ:
7.1. ÜYE USTA ve USTA ARIYORUM SİSTEMİ’nde ;ÜYE USTA veya İŞYERİ sayfası açıldıktan sonra USTA ARIYORUM tarafından karar verilecek tarihlerde düzenlenecek KAMPANYA HİZMETİ’ne katılmayı peşinen kabul eder.

7.2. ÜYE USTA veya İŞYERİ, KAMPANYA HİZMETLERİ dahilinde USTA ARIYORUM’a bir defada TARAFLAR, ekonomik gelişmeler (bankaların faiz oranlarında düşüş/artış gibi) doğrultusunda zaman zaman bir araya gelip, bu maddede belirtilen sabit tutarları yeniden değerlendireceklerdir.  SEPETİ’nin ilettiği yeni tutarlar üzerinde yazılı bir mutabakata varılamadığı takdirde TARAFLAR’ın Madde 11.3 uyarınca SÖZLEŞME’yi derhal feshetme hakları saklıdır.
 
MADDE 8 – ONLİNE KREDİ KARTI ve BANKA KARTI ÖDEME SİSTEMİ:
 
8.1.    KULLANICI’lara USTA ARIYORUM SİSTEMİ üzerinden ONLİNE KREDİ KARTI ve BANKA KARTI ÖDEME SİSTEMİ aracılığıyla ödeme yapma imkânı tanınacaktır. USTA ARIYORUM, ONLİNE KREDİ KARTI ve BANKA KARTI ÖDEME SİSTEMİ dâhilinde KULLANICI’lar tarafından sipariş edilen mal ve/veya hizmet karşılığı yapılan ödemeler için mali hükümler çerçevesinde online ödeme tahsilata aracılık hizmet bedeline hak kazanır.
8.2.    ÜYE USTA veya İŞYERİ, KULLANICI’ların alışveriş veya hizmet anlaşmalarına USTA ARIYORUM hiçbir şekilde karışmaz ve taraflar USTA ARIYORUM’u hiçbir şekil de sorumlu tutamazlar.
8.3      USTA ARIYORUM’a ONLİNE KREDİ KARTI ve BANKA KARTI ÖDEME SİSTEMİ ile ödeme yapan ÜYE USTA ve İŞYERİ online fatura olarak aracı firma gönderir. 
 
MADDE 9 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:
 
TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen çözmeye gayret edeceklerdir. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için TARAFLAR ANKARA Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.
 
MADDE 10 – GİZLİLİK:
 
TARAFLAR, SÖZLEŞME süresince ve SÖZLEŞME’nin herhangi bir şekilde sona erdikten sonra birlikte çalıştıkları süre boyunca diğer TARAF hakkında hâlihazırda kamunun bilgisi dâhilinde olan bilgiler hariç olmak üzere, edindikleri her türlü ticari sırrı ve/veya özel nitelikteki bilgileri ve/veya ortakları, yöneticileri ve dâhil olduğu grup hakkında öğrendikleri bilgileri ve her türlü yazılı ve sözlü bilgi akışını doğrudan veya dolaylı şekilde kullanmayacaklarını, her ne surette olursa olsun üçüncü kişilere açıklamayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler. Madde 4.5. hükümleri saklıdır.
 
Yukarıdaki hükme rağmen, TARAFLAR’dan biri kanun ya da bağlı bulunduğu herhangi bir düzenleyici kamu kurumu kuralları gereği bahsi geçen bilgileri açıklama veya duyurma zorunda kalırsa, bu hakkına sahip olacak fakat mümkün olduğunca diğer TARAF ile bu duyuru veya açıklamanın şekli hakkında öncesinde görüş alışverişinde bulunacaktır.
 
Yukarıda belirlenen yükümlülüklerin ihlali halinde, ihlal eden TARAF diğer TARAF’ın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Diğer TARAF’ın SÖZLEŞME’yi fesih hakkı ve fesih nedeniyle uğradığı sair zararların tazminini talep hakkı saklıdır.
 
Bu maddeden doğan yükümlülükler, işbu SÖZLEŞME’nin, her ne suretle olursa olsun, sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.
 
MADDE 11– SÖZLEŞMENİN FESHİ:
 
12.1.    TARAFLAR, diğer TARAF’ın işbu SÖZLEŞME hükümlerini ihlal etmesi halinde SÖZLEŞME’yi derhal feshetme hak ve yetkisine sahiptirler. TARAFLAR’ın SÖZLEŞME’nin bu şekilde feshi halinde SÖZLEŞME’nin ihlali sebebiyle uğradıkları zararların tazminini talep etme hakları saklıdır.
12.2.   TARAFLAR ayrıca herhangi bir zamanda, hiçbir gerekçe göstermeksizin, 1 (bir) hafta önceden bildirmek ve fesih tarihine kadar olan borçlarını ödemek suretiyle cari hesabını kapatmak kaydıyla SÖZLEŞME’yi feshetme hak ve yetkisine sahiptir. Bu halde TARAFLAR fesihten kaynaklanan herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi birbirlerinden hiç bir nam ve ad altında tazminat da talep edemezler.
12.3.   TARAFLAR, Madde 6.2, 8.7 ve 8.8 uyarınca yapılan görüşmelerde mutabakata varamadıkları takdirde SÖZLEŞME’yi derhal karşılıklı feshetme hak ve yetkisine sahiptir. Karşılıklı fesih durumunda TARAFLAR fesihten kaynaklanan sebeplerden dolayı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz veya tazminat talep edemezler.
 
MADDE 12 – TEBLİGAT ADRESİ:
 
TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’de yazılı adreslerinin aynı zamanda tebligat adresleri olduğunu kabul ederler. Adres değişikliği noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla karşı TARAF’a bildirilmedikçe hüküm ifade etmez ve bu durumda SÖZLEŞME’de belirtilen adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılır.
 
MADDE 13 – SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ:
 
TARAFLAR’dan her biri, toplam 14 (on dört) maddeden ibaret olan bu SÖZLEŞME’nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması ya da geçerliliğinin herhangi bir sebeple ortadan kalkması halinde SÖZLEŞME’nin, diğer hükümleri ile geçerliliğini korumaya devam edeceğini kabul ve beyan ederler.
 
MADDE 14 – İMZA:
 
14 (on dört) madde ve 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş olan işbu SÖZLEŞME, TARAFLAR’ca …………………………… tarihinde, …………………’da, kabul edilmiş ve imzalanmıştır. Taraflar kendi nüshalarına ait damga vergilerinden kendileri mesuldür.BELGE1